ISO 9001:2015, 45001:2018 СТАНДАРТЫН МАГАДЛАХ АУДИТЫГ БАТАЛГААЖУУЛЛАА

images-2.jpg

Хойд бүсийн төв-Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар нь 2021 оны 11 сарын 11, 12-ны өдрүүдэд ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 Баталгаажуулалтын магадлах аудит зохион байгуулагдлаа. Тус стандартын шаардлагын дагуу том үл тохирол-0, жижиг үл тохирол-0 гэсэн аудитын дүгнэлт гарснаар Монсертф ХХК-ын баталгаажуулалтын газарт гэрчилгээг үргэлжлүүлэн хадгалах саналыг оруулсанаар Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар нь Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд хамгийн тэргүүнд Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны гэрчилгээг баталгаажууллаа.

scroll to top